Chránená dielňa

Čo je náhradné plnenie a chránená dielňa


Chránená dielňa alebo tiež chránené pracovisko je také pracovisko, ktoré zamestnáva minimálne 50% zamestnancov so zdravotným postihnutím. Podľa § 9 ods. 1 Zákona o zamestnanosti č.139/2008 sú to spoločnosti zamestnávajúce občanov so zdravotným postihnutím, ktorí:

  • nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce
  • sa zaškoľujú alebo pripravujú na prácu
  • pre ohrozenie zdravia nie sú dočasne spôsobilí vykonávať doterajšie zamestnanie, ak pre nich zamestnávateľ nemá iné vhodné zamestnanie

V takejto chránenej dielni sú pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím.

Čo získate spoluprácou s našou chránenou dielňou PW?

Každá firma na Slovensku, ktorá zamestnáva viac ako 20 zamestnancov, musí zo zákona zamestnávať aj ľudí so zdravotným postihnutím, a to minimálne v počte 3,2 % z celkového počtu zamestnancov. Ak z nejakého dôvodu nie je možné zdravotne znevýhodneným občanom vytvoriť pracovné miesto, spoločnosť je nútená platiť jeden krát ročne pokutu/odvod.

Neplaťte pokutu, využite služby chránenej dielne

PW Logistics Slovakia s.r.o. je výborným partnerom pre stredné a veľké spoločnosti, ktoré zadaním zákazky našej chránenej dielni ušetria značné množstvo finančných prostriedkov. Tieto finančné prostriedku sú vynaložené efektívne a hospodárne, nakoľko poskytujú zamestnávateľom protihodnotu baliacich služieb  či polygrafickej výroby.

Spoločnosť PW Logistics Slovakia s.r.o. získala štatút chránenej dielne v roku 2009. V roku 2019 sme sa transformovali na tzv. Sociálny podnik. Aktuálne zamestnávame 10 občanov so zníženou zdravotnou schopnosťou.

Ak patríte medzi takéto spoločnosti, máme pre vás riešenie. Táto spolupráca je výhodná pre obe strany. Ak využijete služby, za ktoré nemusíte uhrádzať pokutu štátu a navyše dáte prácu zdravotne znevýhodneným občanom. Náhradné plnenie je výhodnejšie ako platiť štátu odvody.

© 2020 PW Logistics Slovakia s.r.o. All Rights Reserved